1.1 AVÍS LEGAL (LSSI)

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)", posem en el seu coneixement la següent informació:

OUTLET PC, [marca comercial de BAREBONE, S.L. ], És el titular del portal web outlet-pc.cat, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: Crta. De Constantí km. 3 TV 7.211-43.204 REUS, NIF B59922104, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 21491, Foli 193, Full B22943, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pots fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic [email protected].

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per BAREBONE, S.L. en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

BAREBONE, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, BAREBONE, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de outlet-pc.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'ús o mal ús d'un vincle, tant al connectar al portal web outlet-pc.cat com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. BAREBONE, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa en quant a l'oferta de serveis i tarifes, segons el previst en el present avís legal i en la resta dels texts legals del present portal.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

BAREBONE, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, BAREBONE, S.L. no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

BAREBONE, S.L. no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que BAREBONE , SL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat del BAREBONE, S.L.

2. Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut de l'autorització expressa de BAREBONE, S.L. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de BAREBONE, S.L.

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per BAREBONE, S.L. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.

4. Excepte autorització expressa de BAREBONE, S.L. no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" de outlet-pc.cat.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de BAREBONE, S.L. estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de BAREBONE, S.L.

1.2 POLÍTICA DE PRIVACITAT (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un tractament titularitat de BAREBONE, SL, amb domicili social a la Crta. de Constantí km. 3 TV 7211-43204 REUS NIF B59922104, Correu electrònic [email protected], per tal d'atendre les seves consultes i l'enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix BAREBONE, SL

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa o grup empresarial que puguin ser del seu interès. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] i indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i si procedeix de, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: Crta. De Constantí km. 3 TV 7211-43204 REUS o enviant-lo per correu electrònic a [email protected] indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT

BAREBONE, S.L. està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s'informa als usuaris de outlet-pc.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen a la Web, amb la finalitat que decideixin , lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

BAREBONE, S.L. considera essencial garantir la protecció de les dades personals, a fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), de manera que posem de manifest la present Política, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document BAREBONE, S.L.

informa:

1- Titularitat dels Tractaments

BAREBONE, S.L. amb domicili social a: Crta. de Constantí km. 3 TV 7.211-43.204 REUS, és el titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recollides a través de la present web s'incorporen al tractament [USUARIS WEB/NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de privacitat.

2- Recollida i tractament

El tractament [USUARIS WEB/NEWSLETTER], té com a principal característica:

   2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al tractament [USUARIS WEB/NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web outlet-pc.cat.

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. i remetre'ls informació sobre les nostres ofertes de serveis al grup empresarial BAREBONE, S.L.

   2.2- Encarregat del tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

   2.3- Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels formularis disponibles a la web, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer, sent objecte de tractament per la present política de privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè BAREBONE, S.L. li enviï informació periòdica sobre ofertes d'activitats, productes o serveis del grup empresarial.

Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3- Mesures de Seguretat

BAREBONE, S.L.  ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

4- Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB/NEWSLETTER] així com les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de BAREBONE, S.L. podran dirigir-se a l'entitat, per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL).

Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir aquest dret, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- Enviar un correu electrònic a: [email protected].

- Comunicació per escrit dirigida a: BAREBONE, S.L.  Crta. de Constantí Km. 3 TV 7211 - 43204 REUS 

BAREBONE, S.L.  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

BAREBONE, S.L.  procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de portabilitat pot ser exercit, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats al titular de les dades, o, si s'escau a un tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació pot ser exercit, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d'oposició, es limiti el tractament de les dades.

5- Canvi de Normativa

BAREBONE, S.L.  es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d'acord amb els termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti en consultar-dirigint la seva comunicació a: [email protected].

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.