RESPONSABLE

De conformitat amb el que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis , així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un tractament titularitat de BAREBONE, SL, [d'ara endavant OUTLET PC], amb domicili social a la CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211-43.204 REUS, NIF B59922104, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 21491, Foli 193, Full B22943, Inscripció 1ª, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament de l'portal web esmentat anteriorment.

Correu electrònic [email protected], per tal d'atendre les seves consultes i l'enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix OUTLET PC.

S'informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics. Les seves dades podran ser objecte de l'elaboració de perfils, per tal d'aplicar un pla de fidelització d'acord a la vinculació comercial de client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] i indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia de l'D.N.I o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211-43.204 REUS o enviant-lo per correu electrònic a [email protected] indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA

OUTLET PC està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen a la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat s'informa als usuaris de outlet-pc.es de el tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen al web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament , si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que OUTLET PC, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats de l'tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals podrà exercir els drets que l'assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i de l'Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d'accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. A l'exercir aquest dret, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta de l'arxiu:

- Enviar un correu electrònic a: [email protected]

- Comunicació per escrit dirigida a: OUTLET PC, CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211-43.204 REUS

OUTLET PC, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. OUTLET PC, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents a el de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d'oposició pot ser exercit, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat vulgui oposar-se a el tractament de les seves dades personals tant si les dades es tracten lícitament per interès legítim o consentiment relatiu a finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat pot ser exercit, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats a titular de les dades, o, si s'escau a un tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació de l'tractament pot ser exercit, prèviament el dret d'oposició a el tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d'oposició, es limiti el tractament de les dades.

CANVI DE NORMATIVA

OUTLET PC, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d'acord amb els termes de la present política. Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti en consultar-dirigint la seva comunicació a: [email protected]