INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, outlet-pc.es, (des d'ara lloc web) l'ostenta: BAREBONE, S.L. (Des d'ara OUTLET PC), proveïda de NIF: B59922104 i inscrita en: Registre mercantil de Barcelona; i les dades registrals són: Tom 21491, Foli 193, Full B22943, Inscripció 1ra, i els dades de contacte són:

Direcció: Ctra. Constantí, km. 3 TV-7211 43204 Reus Telèfon de contacte: 977.555.033 (Prémer 1 per a venda en línia) E-mail de contacte: [email protected] Horari d'atenció telefònica: De dilluns a divendres de 09 : 00 a 19: 00h.

Aquest document (així com tot altre document que aquí s'esmenti) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (outlet-pc.es) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (en endavant, Condicions).

A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que OUTLET PC, desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

Venda de productes informàtics, electrodomèstics per a la llar i/o cuina.

El simple accés a la pàgina web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, la persona usuària ha d'haver llegit la Nota legal, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de OUTLET PC . A l'utilitzar aquest lloc web o a el fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través de la mateixa la persona usuària consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, de manera que, si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. La persona usuària és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que la persona usuària pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

Les imatges il·lustratives dels productes no són contractuals i poden no correspondre exactament amb el producte.

Els continguts del Lloc Web outlet-pc.es podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre algunes ofertes, serveis o productes. És el cas que la informació facilitada no correspongui a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

LA PERSONA USUÀRIA

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

La persona usuària assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

· Fer ús d'aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

· No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats pertinents.

· Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d'ús).

La persona usuària declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. OUTLET PC no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. OUTLET PC declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

La persona usuària podrà formalitzar, a elecció seva, amb OUTLET PC el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de outlet-pc.es, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a l'cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a "PAGAR ARA ".

Així mateix, la persona usuària haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, la persona usuària rebrà un correu electrònic, en el compte que ha informat en el moment de la compra, confirmant que OUTLET PC ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. Igualment, se li informarà de l'estat de la seva comanda quan la seva compra hagi estat enviada. Aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de la persona usuària a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, la persona usuària consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través de l'correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web. Així mateix, la persona usuària pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a OUTLET PC utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

La persona usuària reconeix estar a l'corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen a l'producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització d'la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de OUTLET PC per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de l' Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i als drets que assisteixen als Usuaris d'acord amb la política de privacitat d'aquest lloc web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per OUTLET PC a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, OUTLET PC es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d'enviament no es troben incloses en els preus finals dels productes, es sumaràn al total de la comanda un cop escollit el métode d'enviament. Així, OUTLET PC realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de: Correus Express i MRW.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals a el preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que la persona usuària hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als quals la persona usuària ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, Paypal, transferència bancària i, en ocasions, finançament amb Cetelem (subjecta a aprovació).

OUTLET PC utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per la persona usuària durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, OUTLET PC no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb la persona usuària.

Una vegada que OUTLET PC rebi l'ordre de compra per part de la persona usuària a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació de el servei que es presta en forma i, si s'escau, el lloc establert.

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic de el bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit de el següent territori: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per la persona usuària i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, OUTLET PC no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reembors total de preu pagat. A qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de la persona usuària, la comanda podria ser retornat a l'magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si la persona usuària no va a ser al lloc d'entrega a la franja horària convinguda, s'ha de posar en contacte amb OUTLET ordinador per convenir el lliurament altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a OUTLET PC, s'entendrà que la persona usuària desitja desistir de l'contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució de el contracte, tots els pagaments rebuts de la persona usuària li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de la persona usuària d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costós de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, la persona usuària ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què la persona usuària o un tercer indicat per la persona usuària adquireixi la possessió material dels productes, el que es d'acreditar mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de la persona usuària a partir d'el moment del seu lliurament. La persona usuària adquireix la propietat dels productes quan OUTLET PC rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per OUTLET PC.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de la persona usuària que en cas que detecti que hi ha hagut un error a l'introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb OUTLET ordinador a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s'escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció a client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per la persona usuària a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web.

En qualsevol cas, la persona usuària, abans de fer clic a "PAGAR ARA", té accés a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar la Nota legal i Condicions Generals de venda i, en concret, la Política de privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell,

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de la gent físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què la persona usuària adquirís productes en o través del Lloc Web de titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

La persona usuària, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant, té dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que la persona usuària o un tercer autoritzat per aquest, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de OUTLET PC o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals de el dia que la persona usuària o un tercer autoritzat per aquest, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o al cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració de l'contracte.

Per exercir el dret de desistiment, la persona usuària ha de notificar la seva decisió a OUTLET PC, iniciant una incidència des del seu perfil en el lloc web o bé utilitzant el formulari de desistiment habilitat.

La persona usuària, sense importar el mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir de el contracte de compra. En tot cas, la persona usuària podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que OUTLET PC posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, OUTLET PC reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals elegits per la persona usuària per a una modalitat d'enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què OUTLET PC és informat de la decisió de desistir per la persona usuària.

OUTLET PC reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari. No obstant això, OUTLET PC podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que la persona usuària presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

La persona usuària pot tornar o enviar els productes a:

Direcció: Ctra. Constantí, km. 3 TV-7211 43204 Reus Telèfon de contacte: 977.555.033 (Prémer 1 per a venda en línia) E-mail de contacte: [email protected]

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què OUTLET PC va ser informat de la decisió de desistiment.

La persona usuària reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

La persona usuària reconeix saber que existeixen excepcions a el dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD/DVD de música o vídeo, tot tipus de programari, memòries, components informàtics com gràfiques, discs durs, CPU i plaques base, sense el seu embolcall original, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament com ara estris de cuina, paelles, parament de la llar en general. Tots els productes que requereixin contacte directe amb algunes parts de el cos, com, per exemple, auriculars in-ear, planxes de cabell, depiladores o productes de cura personal. Els productes susceptibles d'una instal·lació fixa que hagin estat modificats per a la seva instal·lació (forns, fogons, microones, rentadores).

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que la persona usuària pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació de el servei ha estat completament executada, o quan hi hagi començat, amb el consentiment exprés de l'consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per OUTLET PC, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'ell mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, això implica en el tema informàtic, el sistema operatiu ha d'estar igual que com es rep, respectant les particions i els programes originals. Els discos durs han d'estar lliures de continguts aliens, igual que tot tipus de configuració. S'han de tornar les instruccions i altres documents que, si s'escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Cal que els productes petits es tornin embalats de manera semblant a la forma en què es van rebre, sempre intentant que no es pugui apreciar a simple vista que producte es tracta. Els productes de mides superiors, s'hauran d'enviar de manera que el material no pugui ser obert, correctament fixats, amb les seves proteccions perquè no pateixi desperfectes durant el viatge.

OUTLET PC no acceptarà cap devolució de producte que no compti amb el seu embalatge original. En el cas que no compti amb el seu embalatge original, el producte haurà de passar pel servei tècnic oficial de fabricant.

En el següent enllaç pot descarregar-se el Model de formulari de desistiment:

enllaç a el model de desistiment

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què la persona usuària considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb OUTLET PC immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

La persona usuària serà llavors informada sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució de l' mateix.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer la persona usuària per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que la persona usuària va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a la persona usuària, com a consumidor i usuari.

garanties

La persona usuària, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent OUTLET PC, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte ofert per la marca, el fabricant o OUTLET PC (consultar directament en el punt de venda on es va adquirir el producte, per saber la garantia que ofereix).

Productes procedents de liquidacions: 2 anys de garantia directament de fabricant. Si el fabricant operativament ja no existeix, OUTLET PC es farà càrrec de la garantia del producte.

Productes amb defectes estètics, embalatge deteriorat o recondicionats: 1 any de garantia, en alguns casos s'ofereix garantia de 2 anys encara que el producte aquest recondicionat.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per OUTLET PC i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes de el mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes deriven de el tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, OUTLET PC no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

· Qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;

· Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

· Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, OUTLET PC també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

· OUTLET PC aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que utilitzi o altres d'aquesta índole.

· OUTLET PC actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a disposició de l'empresa encarregada de l'transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament de l'transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts de el producte.

· Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament de l'servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei. OUTLET PC posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però, s'eximeix

de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

· OUTLET PC no es farà responsable de el mal ús i/o de l'desgast dels productes que hagin estat utilitzats per la persona usuària. A el mateix temps, OUTLET PC tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per la persona usuària. És responsabilitat de la persona usuària tornar el producte correcte.

· OUTLET PC no és responsable ni directament ni indirectament de cap dels serveis, les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els proveïdors de serveis de pagament i de gestió de reserves que es facin servir en la present URL outlet-pc.es, sent responsable cada proveïdor de la seva gestió de cara a l'consumidor, administració i tercers.

· En cas d'informació d'esdeveniments i notícies d'entorn, la responsabilitat recau en tot moment en les fonts d'informació d'aquests esdeveniments. El client entén que OUTLET PC és un mer intermediari entre ell i les fonts d'informació, quan es tracta de documents, notícies i esdeveniments de responsabilitat de tercers.

· En general, OUTLET PC no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major , i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa, però no exhaustiu:

o Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

o Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

o Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i OUTLET PC disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. OUTLET PC posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen en el lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de OUTLET PC o de la titular dels mateixos, llevat que la persona usuària o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

Qualsevol ús aliè a OUTLET PC, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de OUTLET PC.

La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per OUTLET PC.

OUTLET PC reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

OUTLET PC no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el lloc web, els serveis o els continguts.

11. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb OUTLET PC siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, la persona usuària consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que OUTLET PC enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

La persona usuària pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb OUTLET PC a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, OUTLET PC pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.

12. RENÚNCIA

Cap renúncia de OUTLET PC a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per OUTLET PC de compliment estricte per la persona usuària d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions , ni exonera a l'Usuari de l'acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de OUTLET PC a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.

13. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

14. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre la persona usuària i OUTLET PC en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

La persona usuària i OUTLET PC reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

15. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que la persona usuària faciliti a OUTLET PC en el curs d'una transacció en el Lloc Web, seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa (continguda, si escau, a la Nota legal i condicions Generals de venda). A l'accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web la persona usuària consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d'aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre OUTLET PC i la persona usuària, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

17. QUEIXES I RECLAMACIONS

La persona usuària pot fer arribar a OUTLET PC seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, OUTLET PC disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a OUTLET PC en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Informació a l'comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @ E-commerce.

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre OUTLET PC i la persona usuària emanés una controvèrsia, la persona usuària com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb l'article 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013 de la Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través de el següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.